Author Archives: Taikhoan

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng sản xuất và quy trình cấp bảo hiểm

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng sản xuất là bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023 nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an sinh xã hội. Xác định số […]

Bảo hiểm cháy nổ khách sạn theo quy định PCCC

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ khách sạn là loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của Nghị định 67/2023/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ. Số tiền bảo hiểm tối thiểu 1. Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Quảng Ngãi

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Quảng Ngãi được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Quảng Nam

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Quảng Nam được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Đà Nẵng

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Đà Nẵng được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Bình Phước

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Bình Phước được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Đồng Nai

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Đồng Nai được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Bình Dương

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Bình Dương được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Long An

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Long An được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối […]