Bảo hiểm cháy nổ khách sạn theo quy định PCCC

Bảo hiểm cháy nổ khách sạn là loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của Nghị định 67/2023/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ.

bảo hiểm cháy nổ khách sạn

Số tiền bảo hiểm tối thiểu

1. Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 67/2023/NĐ-CP này tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do các bên thỏa thuận như sau:

a) Đối với các tài sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định 67/2023/NĐ-CP này: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

b) Đối với các tài sản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định 67/2023 NĐ-CP này: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan.

Các rủi ro được bảo hiểm 

 • “A” Hoả hoạn; sét đánh, nổ; và/hoặc một trong các rủi ro sau
 • “B”: Nổ
 • “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng
 • “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng
 • “E”:Thiệt hại do hành động ác ý
 • “F”: Động đất hay núi lửa phun
 • “G”: Giông và bão
 • “H”: Giông, bão, lụt
 • “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
 • “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật

Phí bảo hiểm

 • Khách sạn có hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler) phí bảo hiểm: STBH x 0.05% + vat.
 • Khách sạn không có hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler) phí bảo hiểm: STBH x 0.1% + vat.

Mức khấu trừ trong bảo hiểm cháy nổ khách sạn

Đơn vị tính: triệu đồng

Số tiền bảo hiểm

Mức khấu trừ bảo hiểm

Đến 2.000

4

Trên 2.000 đến 10.000

10

Trên 10.000 đến 50.000

20

Trên 50.000 đến 100.000

40

Trên 100.000 đến 200.000

60

Trên 200.000

100

Hình thức bồi thường khi xảy ra tổn thất trong bảo hiểm cháy nổ khách sạn

 • Sửa chữa tài sản bị thiệt hại
 • Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác
 • Trả tiền bồi thường